Docházkové aktivity

Naším hlavním cílem je intenzivní pravidelný rozvoj dětí a mladých lidí s Downovým syndromem (dále jen DS) pro lepší inkluzi do mateřských škol, základních škol i zaměstnání. V současné době nabízíme tyto aktivity:

 

Mgr. Lenka Němečková při výuce Emminky, 4 roky

Logopedie

Speciální logopedická péče zaměřená na typické projevy DS učí správné výslovnosti se zohledněním specifik DS. Více informací najdete zde.

 

Lektoři + místo výuky:

Mgr. Iveta Hronková – prostory DownSyndrom CZ, Praha 9

Mgr. Lenka Němečková – v rámci setkání Naše maličké v prostorech SPC Štíbrova, Praha 8 – Kobylisy

 

 

 

 

Mgr. Naďa Kafková při výuce Sofinky, 5 let

Vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek

Vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek podle Mgr. Ladislavy Pacltové je metoda, která umožní dětem naučit se vnímat psaný text a porozumět mu.

 

Dítěti je nutné vytvořit konkrétní představu hlásky - písmene tak, aby stimulovala jeho mluvidla ke správnému vyslovení. Pracuje se s celým tělem a se všemi smysly. Využívá se her, dramatizací, znázorňování, každá činnost musí být emotivní. Jde o proces zážitkového učení. Ke každé hlásce se pojí určitý předmět nebo činnost, to později napomáhá ke snadnějšímu vybavení si příslušného písmene. Děti se naučí všechny hlásky zřetelně a s prodlouženou výslovností, aby docházelo ke zpětné vazbě a k fonematickému uvědomění si příslušné hlásky. Více informací najdete zde.

 

Lektoři + místo výuky:

Mgr. Naděžda Kafková – Nepřevázka, Mladá Boleslav

 

 

Mgr. Naďa Kafková při výuce Petry

Matematika podle Netty Engels

Rozvoj matematických dovedností je základem dalšího rozvoje myšlení a možností v budoucnu získat zaměstnání. Děti se učí pracovat s reálnou i abstraktní představou počtu, učí se používat peníze a porozumět jejich hodnotě.

 

Paní Netty Engels vytvořila metodiku na výuku matematiky pro děti s mentálním postižením. Více informací najdete zde.

 

Lektoři + místo výuky:

Mgr. Iveta Hronková – prostory DownSyndrom CZ, Praha 9

Mgr. Naděžda Kafková – Nepřevázka, Mladá Boleslav

 

 

 

Matematika podle projektu Yes We Can

Rozvoj matematických dovedností je základem dalšího rozvoje myšlení a možností v budoucnu získat zaměstnání. Děti se učí pracovat s reálnou i abstraktní představou počtu, učí se používat peníze a porozumět jejich hodnotě. Více informací najdete zde.

 

Lektoři + místo výuky:

Mgr. et Mgr. Kristina Bejšáková - prostory DownSyndrom CZ, Praha 9 nebo po dohodě dochází za klienty domů

 

 

Mgr. Iveta Hronková při výuce Danečka, 7 let

Rozvoj kognitivních schopností
podle R. Feuersteina (FIE)

Děti se učí rozumět okolnímu světu, zobecňovat nabyté vědomosti a používat je v běžném životě. Více informací najdete zde.

 

Lektoři + místo výuky:

Mgr. Iveta Hronková – prostory DownSyndrom CZ, Praha 9

Mgr. Naděžda Kafková – Nepřevázka, Mladá Boleslav

Mgr. Anděla Bednářová – Plzeň

 

 

 

 

 

Skupinka „To zvládnu“ (Kurz sociálních dovedností)

Pro děti staršího školního věku a mládeži je určena skupinová terapie „kurz sociálních dovedností“, kde se učí pracovat bez podpory rodičů, zejména bez pečující osoby (matky), získávají sebedůvěru a sociální dovednosti z reálného praktického života, jako je např., chování a rizika na veřejnosti, chování a rizika na ulici, rizika v dopravních prostředcích apod. Více informací najdete zde.

 

Lektoři + místo výuky:

Ing. Monika Melzerová – prostory DownSyndrom CZ, Praha 9

 

 

Chirofonetika

Chirofonetika je alternativní logopedická metoda, která přenáší zákonitosti tvorby hlásek na kůži klienta pomocí jemného hlazení, často zakončeného vibrací dlaně. Dotekový podnět odpovídající tomu, co vykonává výdechový proud vzduchu, když vyslovujeme tu či onu určitou hlásku, dokáže napomoci k vytvoření řeči u těch dětí, které se tradičním způsobem učí mluvit jen s velikou námahou. Účinky chirofonetiky jsou ještě mnohem širší. Více informací najdete zde.

 

Lektoři + místo výuky:

Mgr. Eva Mílková – prostory DownSyndrom CZ, Praha 9

 

 

Zdravotní pohybová výchova

Pro rodiče, kteří jsou vyčerpaní náročnou péčí o své děti, nabízí společnost online ZTV, která vás protáhne, uvolní, zpevní a celkově připraví na nový náročný den. ZTV mohou zkusit se svými rodiči i zdatní mládežníci a dospělí s DS. Doporučujeme ale pečlivě dodržovat rady a pokyny naší lektorky Kristýnky.

Účastníci 3. a 4. turnusu  letních pobytů se s Kristýnkou a jejím cvičením mohou setkat na živo.

 

Lektoři + místo výuky:

Bc. Kristýna Kratochvílová, online

 

 

Sociálně-právní poradenství

V průběhu života s dítětem s postižením je potřeba řešit řadu sociálně právních záležitostí, se kterými si řada rodičů neví rady. Sociálně právní poradenství poskytované našimi pracovníky pomáhá rodinám zvládat krizové situace, vzdělávat se v oblasti sociálních práv a povinností a orientovat se v novinkách. Dále naši pracovníci pomáhají při sepisování žádostí, odvolání a jednání s úřady.

 

Poradenství poskytují:

Mgr. Lenka Hečková

Ing. Monika Melzerová

 

 

Průvodce rodiny prvními roky s dítětem s DS

Po narození dítěte s DS je většina rodičů zaskočena a neví, co má dělat. První rady by se sice měly dostat k rodičům již v porodnici, ale to se bohužel mnohdy vůbec neděje. Rodiče pak vyhledávají informace pomocí elektronických vyhledávačů a v těchto informacích se dříve či později začínají ztrácet. Pomáháme rodinám s malými dětmi se ve spleti informací lépe orientovat a případně doporučíme na jakého odborníka se má rodina obrátit a s čím jim můžeme my, jako spolek zabývající se DS, pomoci.

 

Poradenství poskytují:

Ing. Lenka Kratochvílová

Ing. Gabriela Šalková