Stanovisko spolku DownSyndrom CZ k návrhu vyhlášky o inkluzi

Stanovisko Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s. (DownSyndrom CZ) k návrhu na změny vyhlášky č. 27/2016 sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků nadaných

 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s. sdružuje a podporuje rodiny vychovávající děti s Downovým syndromem i dospělé s Downovým syndromem, usiluje o dialog s odbornou veřejností za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj a začlenění lidí s Downovým syndromem do většinové společnosti.

 

Plně se připojujeme ke stanovisku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, které poukazuje na problematická místa návrhu na změny vyhlášky o vzdělávání dětí se SVP i na jeho dopady na vzdělávání dětí se SVP.

 

Návrh vyhlášky, který zásadním způsobem omezuje poskytování některých podpůrných opatření, bude mít přímý dopad i na vzdělávání dětí s Downovým syndromem, na jejich celkový kognitivní a psychosociální vývoj a potažmo i na celkovou kvalitu jejich života. Děti s Downovým syndromem potřebují ke vzdělávání adekvátní podporu. Řada z nich se v současné době vzdělává ve školách hlavního vzdělávacího proudu, řada pak ve školách tzv. speciálních. V běžných školách využívají ke vzdělávání řadu podpůrných opatření, mimo jiné také podporu asistenta pedagoga a podporu speciálním pedagogem na pravidelné bázi v rámci předmětu speciálně pedagogické péče. Právě o tuto podporu, kterou v praxi děti s Downovým syndromem využívají jednou i vícekrát týdně, však mají podle návrhu vyhlášky přijít. Přitom pravidelná práce s odborníkem na jejich celkovém psychomotorickém a socio-emočním rozvoji, podpora rozvoje jejich kognitivních funkcí a upevňování školních znalostí a dovedností je právě pro děti s lehkým mentálním postižením naprosto zásadní. Omezení takové podpory bude jistě mít přímé dopady do vzdělávání těchto dětí, do jejich celkového rozvoje a ve svých důsledcích také do jejich budoucího uplatnění a kvality života. Investice do kvalitního vzdělávání dětí se znevýhodněním je investice do jejich budoucnosti a v dlouhodobém horizontu se společnosti všestranně vyplatí.

 

Nesouhlasíme s omezováním podpůrných opatření jen na základě diagnóz dětí v situaci, kdy školský zákon garantuje dětem podporu na základě jejich individuálních vzdělávacích potřeb, a nikoliv jen jejich diagnóz. Návrh vyhlášky považujeme v tomto ohledu za výrazný krok zpět. Návrh považujeme také za protiprávní, neboť je v rozporu s platným školským zákonem jako předpisem vyšší právní síly a diskriminační vůči dětem s různým znevýhodněním, kterým upírá nárok na potřebnou a doposud využívanou podporu. Cítíme také solidaritu se všemi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které chystané změny vyhlášky přímo postihnou. Například o podporu asistentem pedagoga mají přijít všechny děti mimo kategorie mentální, kombinované a smyslové postižení, autismus a závažné poruchy chování. Dopadne tak například na děti s tělesným postižením, vadami řeči, specifickými poruchami učení i děti sociálně znevýhodněné či děti s odlišným mateřským jazykem.

 

Inkluze je přirozený vývoj společnosti, ke společnému vzdělávání nás zavazuje platná právní úprava i mezinárodní závazky. Podpora inkluze je státní politikou České republiky a závazkem naší politické reprezentace. Ministerstvo školství má reagovat na potřeby z praxe a pomáhat nastavovat kvalitní podmínky pro inkluzi na školách, nikoliv omezovat fungující a potřebné podpory.

 

Žádáme Ministerstvo školství, aby v zájmu všech dětí se SVP tento nepovedený návrh na změny vyhlášky stáhlo a vypracovalo po předchozí odborné diskuzi materiál, který bude podpůrně reagovat na skutečné potřeby dětí a škol z praxe.

 

Za Výbor DownSyndrom CZ
Předsedkyně Dagmar Dzúrová