obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Psychologická péče

Pro Downsyndrom.cz zpracovala PhDr. Lenka Filípková

 

Psychologická pomoc pro rodiny, do kterých se narodilo dítě s DS, se odvíjí na více rovinách.

 1. Podpora celé rodiny.
 2. Podpora rodičů a jejich partnerského vztahu.
 3. Podpora v orientaci, co, kdy a jak je důležité z hlediska vývoje konkrétního dítěte.
 4. Diagnostika dítěte.
 5. Běžná psychologická péče.

1. Podpora celé rodiny

Z praxe je známé, že děti se zvláštními potřebami se vyvíjejí podle týchž psychologických zákonitostí jako děti bez nich, mají také tytéž základní potřeby. Zvláštní však bývá jejich životní situace - začlenění do společnosti, možnost seberealizace, závislost na ostatních a podobně. Totéž platí o jejich rodině.

 

První poznání, že s dítětem není něco v pořádku, znamená nevyhnutelně jistý otřes v postojích a představách rodičů. Často převažuje pocit zklamání, který je obvykle úměrný tomu, jak zjevný je defekt dítěte a jak dalece si rodiče mohou uvědomit jeho dosah pro budoucnost.
Když se rodiče připravují na příchod nového dítěte, koupí nejen výbavičku a vše, co je potřeba k hmotnému zajištění, ale připravují se i jinak - ve svých myšlenkách a postojích. Sní, těší se, předem prožívají úzkosti i naděje, mají svá přání a představy.

 

Se zdravým dítětem se rodiče chlubí - reakce okolí, širší rodiny, přátel či odborníků jsou kladné - od lékařů zpravidla dostávají posilující pozitivní informace, čímž se naplňují více či méně jejich očekávání.

 

S narozením dítěte s postižením rodiče často prožívají šok, trpí pocity nejistoty, studu, prožívají pocity viny, trápí se pocitem nespravedlnosti. Z nejbližšího okolí dostávají zpravidla nejistou vazbu, ze strany odborníků většinou negativní zprávy. Rodiče i ostatní členové domácnosti jsou často dezorientováni, zabývají se jinými myšlenkami a představami než dosud, nerozumí si, často dochází k vnitřnímu rozvratu rodiny.

 

Reakce na tuto situaci jsou různé, závislé na typu rodiny, hodnotové orientaci, vzdělání, celkové konstelaci apod. Prakticky vždy ale tato skutečnost znamená jistou krizi, se všemi jejími projevy a účinky.

 

Možná poskytovaná psychologická péče:

 • krizová intervence, návštěva v rodině, sdělení základních informací týkající se DS (mohou přijít rodiče, prarodiče a kdokoliv blízký),
 • pomoc se sdělením faktu postižení v širší rodině a blízkém okolí,
 • podpora přijetí dítěte s DS z hlediska sourozenců narozeného dítěte.

2. Podpora rodičů

 • Možnost sdělení vnitřních pocitů (strach, stud, vina, nespravedlnost, odpor, nenávist, žárlivost..), které se mohou dostavit u každého rodiče v jiné podobě,
 • pomoc orientovat se sami v sobě, přijetí pocitů, porozumění jim, vyrovnat se s nimi,
 • pomoc orientovat se v partnerském vztahu v takto náročné situaci, předcházení rizik krizí, kreré jsou spojené s výchovou dítěte se speciálními potřebami.

3. Orientace v množství nabízených postupů a terapií při výchově

Každé narozené dítě je neopakovatelné a jedinečné a takto jedinečná je i rodina, do které se rodí. Proto je třeba dobře zhodnotit vše nabízené a vybrat tak, aby dobře sloužilo dítěti, aby celý rodinný systém mohl fungovat, aby každý člen rodinného systému v rodině měl svůj smysluplný prostor a aby tento prostor žádný člen rodinného systému neztratil a postupně neztrácel.

 

Psychologická podpora obnáší:

 • konzultace na téma možných terapií obecně,
 • konzultace na téma možných terapií vhodných pro konkrétní dítě,
 • konzultace na téma možností rodiny a celého rodinného systému s ohledem na terapie,
 • konzultace na téma možných terapií z hlediska hodnotového systému rodiny,
 • konzultace na téma možných terapií z hlediska životní filozofie rodiny.

4. Diagnostika dítěte

V raném věku dítěte je velmi důležité vytvořit láskyplné a podnětné prostředí. Psychologická diagnostika v pravém slova smyslu nastupuje zpravidla na konci předškolního věku, kdy je nutno rozhodnout v jakém typu školy a jakým způsobem se bude dítě vzdělávat.

 

Obnáší:

 • posouzení mentální úrovně dítěte,
 • posouzení osobnostních charakteristik dítěte,
 • posouzení sociálních kompetencí dítěte,
 • posouzení možností rodiny z hlediska jejího životního stylu, hodnotové orientace a typu výchovy,
 • návrh na typ školy, ve které dítě bude plnit svoji povinnou školní docházku.

5. Běžná psychologická pomoc z hlediska vývojových fází dítěte

Psychologická pomoc se obvykle týká

 • výchovné problematiky,
 • školní problematiky,
 • rodinné problematika,
 • psychických potíží.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ