obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Ergoterapie

Pro Downsyndrom.cz zpracovala Mgr. Veronika Vítová


Ergoterapie je obor, který patří do ucelené rehabilitace. Jako terapeutický prostředek využívá postupy a činnosti, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti, nezávislosti, začlenění do společnosti a zvýšení kvality života člověka.

 

Upraveno podle České asociace ergoterapeutů


U dětí probíhá ergoterapie zejména formou hry a zaměřuje se - podle typu zdravotního znevýhodnění, věku dítěte a aktuálních potřeb - na podporu vývoje v těchto oblastech:

  • pohyb (hrubá motorika, koordinace pohybu, rovnovážné a obranné reakce, jemná motorika aj.),
  • smyslové funkce (zrak, sluch, hmat, propriocepce aj.) a vnímání sebe sama (rozvoj tělesného schématu),
  • soběstačnost (jídlo, hygiena, oblékání, toaleta, přesuny, ale také, v pozdějším věku např. telefonování, nakupování aj.).

Ve spolupráci s logopedy a psychology se ergoterapeuti podílejí na rozvoji kognitivních funkcí (paměť, pozornost, orientace, posloupnost aj.) a komunikačním, sociálním a emočním rozvoji dítěte. Dále ergoterapeuti pomáhají s výběrem kompenzačních pomůcek (kočárky, vozíky, ale také pomůcky pro snazší soběstačnost aj.) a s úpravou domácího prostředí (např. bezbariérovost, využití stávajícího prostředí pro snazší hru či soběstačnost nebo „assistive technology" - výroba individuálních kompenzačních pomůcek, z toho, co je právě dostupné). Ergoterapeuti pracují v nemocnicích, stacionářích či centrech pro děti se zdravotním znevýhodněním, v lázních a také se objevují možnosti návštěv ergoterapeutů v domácím prostředí. Pro ergoterapeuty je velmi důležitá spolupráce s rodinou dítěte.


Na webových stránkách České Asociace dětských Bobath terapeutů najdete velmi prakticky zpracovanou mapu ergoterapeutů a fyzioterapeutů, v níž si jednoduše najdete terapeuty praktikující ve vašem kraji včetně podrobných kontaktů.

 

Specifika ergoterapie u dětí s Downovým syndromem

U dětí s Downovým syndromem se ergoterapeut zaměřuje v kojeneckém období zejména na podporu dítěte v jednotlivých fázích motorického vývoje. Společně s fyzioterapeutem se podílí na rozvoji hrubé motoriky (např. koordinace pohybů, optimalizace svalového napětí, vhodné polohy pro hru) a cíleně se věnuje rozvoji jemné motoriky, koordinaci horních končetin, rozvoji tělesného schématu, rozvoji jednotlivých smyslůhře. V tomto období poskytuje také informace z hlediska příjmu potravy, které u dětí se sníženým napětím v orofaciální oblasti může být problematické.

 

V období batolecím a předškolním poskytuje ergoterapeut podporu v rozvíjení jemné motoriky/grafomotorikynácviku soběstačnosti dítěte v oblasti jídla, hygieny, toalety a oblékání. Důležitou součástí je také podpora rozvoje kognitivních funkcí (paměť, pozornost, posloupnost, orientace v čase a místě...)


Při vstupu dítěte do školy nabízí ergoterapeut podporu v rozvoji školních dovedností (psaní, stříhání), ale také v rozvoji dalších dovedností, které dítě bude v dalším životě potřebovat ke své samostatnosti - nakupování, telefonování, ovládání PC, orientace v prostředí apod.
V pubertě a dospívání se k těmto činnostem mohou přidat vaření, hospodaření s penězi, vyzkoušení si samostatného bydlení, vyzkoušení si zaměstnání.


Cíle ergoterapie jsou u každého dítěte individuální stanovované na základě úzké spolupráce s rodinou dítěte a jeho aktuálních dovedností.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ