obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Canisterapie

Pro Downsyndrom.cz zpracovalo Sdružení PIAFA ve Vyškově Otevřít odkaz v novém okně

Terapie a rozvoj

 

Canisterapie má široké využití a lze ji aplikovat od té nejmladší cílové skupiny po nejstarší. Důležitým aspektem je podmínka psa jako motivačního prvku a absence zdravotních rizik (např. alergie).


Obecně lze canisterapii definovat jako podpůrnou, speciální metodu využívající pozitivního působení psa na fyzickou, psychickou a sociální stránku jedince.

 

Canisterapie ovlivňuje u obtížně komunikujících klientů celý proces komunikace, ne jen navazování kontaktu. Canisterapie lze využít při práci s lidmi s tělesným, mentálním či smyslovým postižením, také v logopedické či rehabilitační praxi.

 

Canisterapii lze dále využívat při práci s klientem jako podpůrnou metodu při řešení problémů psychologických, sociálně - integračních, jako motivaci k rehabilitaci. Aplikace metody canisterapie může významně přispět i k povzbuzení imunity prostřednictvím pozitivního vlivu na psychiku jedince.

Canisterapie pomáhá rozvíjet a stimulovat různé oblasti

 • sociálně - emoční (vztahy, adaptivní a sociální chování),
 • kognitivní,
 • tělesnou,
 • komunikační.

Formy canisterapie

 • Individuální (terapeutická činnost s využitím canisterapie s jedním klientem).
 • Skupinová (terapeutická práce s využitím canisterapie se skupinou, činnosti a aktivity jsou přizpůsobovány předem stanoveným cílům nejčastěji z oblasti vztahů, komunikace, tolerance, empatie atp.).
 • Pobytová (specifická forma využití canisterapie, může se jednat o kombinaci individuální i skupinové terapie, typická je pro ni větší intenzita v časově ohraničeném úseku).

Oblasti, kde je možné canisterapii využít jako podpůrnou metodu

Sociální práce - sociální služby

Hlavní cílem sociální práce je zlepšit sociální fungování jedince nebo skupiny. Canisterapie zde může pomoci například při:

 • posílení skupinové koheze v kolektivech,
 • socializace (začleňování do kolektivu, vrstevnických skupin, navazování kontaktu),
 • eliminace problémového chování a vztahů,
 • prevence sociálně negativních jevů,
 • zmírnění/odstranění komunikačních problémů,
 • prevence sociální exkluze,
 • aktivizace, motivace k využití vlastního potenciálu při řešení osobních problémů, atd.

Psychologie

V rámci psychologie může canisterapie přispět například:

 • k pozitivní stimulaci a motivaci k žádoucímu chování nebo jednání,
 • k ovlivnění aktuálního psychického stavu,
 • k zvyšování sebevědomí a kladného sebehodnocení,
 • k saturaci emočních potřeb atd.

Speciální pedagogika
Canisterapie může pomoci klientům se zdravotním postižením v mnoha oblastech, například:

 • jemná a hrubá motorika, pohybová koordinace, schopnost relaxace,
 • orientace v prostoru, pravolevá orientace, orientace v čase,
 • verbální a neverbální komunikace,
 • kognitivní funkce (vnímání, myšlení, pozornost, paměť, řeč,
 • sebeobsluha, podpora samostatnosti či osamostatnění od pečující osoby,
 • emoční oblast,
 • vytržení ze stereotypu, smysluplné trávení volného času atd.

Fyzioterapie
V této oblasti se canisterapie nejčastěji aplikuje v podobě tzv. polohování, kde je pes, jehož přirozená tělesná teplota je zhruba o 1-1,5 Co vyšší než u člověka, využíván k prohřívání a uvolňování spastických stavů. Dále lze canisterapii využít u nemocí nervového a pohybového aparátu, jako motivace k pohybu a při procvičování jemné a hrubé motoriky atd.

 

Ve Sdružení PIAFA Otevřít odkaz v novém okně pak canisterapii chápeme jako podpůrnou aktivizační metodu využívající pozitivního efektu interakce mezi člověkem a psem, ovlivňující zejména fyzickou, psychickou a sociální složku osobnosti daného jedince. Metodu využíváme především v rámci aktivizačních sociálních služeb a preventivních programů u žáků ZŠ.

Zásady dobré canisterapeutické praxe

 1. Odbornost „terapeuta"(týmu), profesionalita (orientace v legislativě, v oboru, kde je canisterapie realizována, v nových trendech, příslušné vzdělání a zachovávání mlčenlivosti).
 2. Uzavření Dohody o spolupráci s organizací/zařízením, kde bude canisterapie realizována, stanovení harmonogramu návštěv a podrobných podmínek realizace.
 3. Zajištění součinnosti - pracovník vždy spolupracuje s personálem zařízení, nikdy nezůstává s klientem o samotě, tak stejně nikdy neponechá psa o samotě s klientem ani s personálem.
 4. Doložení příslušných certifikátů - vzdělání psovoda, zkoušky psa, potvrzení o zdravotní způsobilosti, odčervení a očkování psa.
 5. Péče o psa - čistota, hygiena, eliminace pachů a welfare (dobrá psychická i fyzická kondice).
 6. Používání viditelného označení - pracovník i pes.
 7. Psychohygiena pracovníka a dobrý zdravotní stav.
 8. Příprava na každé setkání - promýšlení přístupů, práce s individuálními cíli klienta.

Více informací najdete v publikaci Canisterapie v teorii a praxi:

 

Stančíková, Markéta a Šabatová, Jitka (Sdružení "PIAFA" ve Vyškově): Canisterapie v terorii a praxi: Sborník her a pomůcek pro praktickou realizaci canisterapie u různých cílových skupin

Foto&nakladatelství ing. Dalibor Gregor, Opava, 2012. ISBN 978-80-87731-00-0.
Prodej : Sdružení PIAFA, 290,-Kč

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ