obr4share

Terapie a rozvoj

Down Syndrom

Rozvoj kognitivních schopností podle Reuvena Feuersteina

„Poškozený mozek může regenerovat. Nízká inteligence je stav, nikoliv vlastnost. A stav lze změnit. Pomáhám handicapovaným dětem, aby se mohly rozvíjet a žít kvalitně." Reuven Feuerstein

 

Metoda Reuvena Feuersteina je nazývána též Metodou zprostředkovaného učení (mezinárodně je známa pod zkratkou FIE - Feuerstein Instrumental Enrichment, tedy metoda instrumentálního obohacování). Je uceleným programem opírajícím se o 21 cvičných sešitů, které jsou nazývány instrumenty. Úkoly mají abstraktní charakter, žáci nepotřebují předchozí znalosti k jejich řešení, obtížnost se stupňuje. Instrumenty jsou nezávislé na kulturních specifikách a tudíž vhodné pro všechny.

 

Každý z těchto instrumentů prohlubuje u dítěte schopnost osvojovat si učivo, samostatně uvažovat v souvislostech - rozvíjí kognitivní funkce. Obsahuje úkoly s využitím papíru a tužky, které jsou zaměřené na dílčí myšlenkové operace. Práce ovšem nespočívá ve „vyplňování" předtištěných listů, ale její podstata je v  dialogu. Učitel hovoří s žákem, navozuje různá témata a situace. Zprostředkuje žákovi myšlenkový proces, který pomůže k řešení problému, využívá „přemostění" do jiných situací vycházejících ze zkušeností a zájmu žáka a opět společně hledají řešení. V podstatě každá žákova odpověď související s tématem je správná, ale... Učitel žáka navede k odpovědi, která je nejvhodnější.

 

Důraz je kladen také na rozvoj řeči, neboť řeč je nástrojem každé intelektuální činnosti. Dítě by mělo umět vyjádřit každý myšlenkový pochod i každou strategii, kterou používá. S instrumenty lze pracovat s dětmi přibližně od osmi let, se souborem FIE-basic i s dětmi předškolními, což ale v případě dětí s mentálním handicapem nelze respektovat, protože mentálního věku osmi let některé nedosahují ani v dospělosti. Přesto je práce s nimi přínosná, podnětná a nepochybně účinná. Je nutné, aby se zprostředkovatel přiblížil schopnostem a možnostem dítěte a přizpůsobil úkoly. Při vhodné intervenci je pak takový žák schopen řešit i úkol zdánlivě obtížný.

 

Příčinou neúspěchu u dětí s Downovým syndromem i jiným typem mentální retardace je v první řadě impulsivnost a neschopnost plně se koncentrovat na práci. Neumí souvisle přemýšlet, jsou impulsivní v myšlení i jednání, nedovedou si práci naplánovat a zorganizovat. FIE může tyto nedostatky zmírnit, ne-li zcela odstranit. Logem metody instrumentálního obohacování je obrázek chlapce, který přemýšlí nad úkolem se slovy: „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím..." Žáci jsou k přemýšlení pobízeni u každého úkolu, a to se postupně stává součástí jejich práce. S žákem je možné pracovat individuálně, ve dvojici nebo ve skupině. Nikdy se nepoužívá soutěžení. Respektuje se osobní tempo každého jedince, klade se daleko větší důraz na přesnost odpovědi, sebekontrolu a promyšlenost práce, než na rychlost.


Proces zprostředkování klade velké nároky na učitele a všechny, kdo s programem pracují.
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení je v současné době rozšířena téměř po celém světě. Byla přeložena do 18 jazyků a pracuje se s ní v 70 zemích ve všech kontinentech.
Ve světě existuje již přes 80 výcvikových center, která pořádají kurzy pro pedagogy, psychology i rodiče. Pouze v Evropě je založeno 30 takových center, jedním z nich je i Praha.

Lektoři

Při Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým symdromem: Mgr. Naděžda Kafková, Mgr. Anděla Bednářová, Mgr. Iveta Hronková, Mgr. Lenka Tottová.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ