obr4share

Terapie a rozvoj

Down Syndrom

Logopedická péče a vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek

Pro Downsyndrom.cz zpracovala Mgr. Ladislava Pacltová

 

Děti s Downovým syndromem mívají často artikulační problémy, problémy se sluchem, s krátkodobou pamětí, s dýcháním. Proto i řeč je pro ně mnohem obtížnější. Stěžejním prvkem je motivace k mluvené řeči. Řeč úzce souvisí s rozvojem myšlení, vnímání, motorikou, city, schopností číst a psát, schopností učit se. Otevírá cestu k navazování kontaktů, přátelství, vztahů. Ovlivňuje sebehodnocení jedince i to, jak ho vnímají druzí. Narušená schopnost komunikace a neschopnost číst a psát není izolovanou poruchou, ale vždy souvisí i s ostatními složkami vývoje.

 

Většina dětí s DS nezvládne během svého života správnou gramatiku. Dospělí často používají jednoduchou gramatiku na úrovni normálně se vyvíjejících dětí mladších pěti let. I starší děti mluví „telegrafickou řečí", používají pouze klíčová slova, funkční slova vynechávají. Většinou chybí spojky, předložky, zvratná zájmena. Nejsou zpravidla schopny generalizace ani přenosu jednoho gramatického jevu, který se naučily správně užívat, na jiný podobný jev v jiné situaci. Každou větu se musí „naučit nově" vyslovovat gramaticky správně.

 

Výzkumy prokázaly, že k  pokroku v řeči dochází i během dospívání a v dospělosti. Jedinci se stále učí, používají delší a gramaticky složitější věty. Proto by řečová terapie, měla být poskytována všem, od raného věku až do dospělosti.

 

Děti s Downovým syndromem nejsou schopny rozvíjet své řečové schopnosti stejným způsobem, jako je tomu u všech ostatních dětí, tedy tím, že poslouchají a opakují. Většina dětí s lehkým, někdy i středně těžkým mentálním handicapem je schopná zvládnout techniku čtení. Výuka čtení tak je zároveň cestou k rozvoji řeči u dětí s Downovým syndromem.

 

Metoda vázaného čtení podle Mgr. Ladislavy Pacltové není dosud oficiálně uznávanou výukovou metodou čtení. Přesto její kvalita a úspěchy, v podobě čtoucích dětí s Downovým syndromem i jiným typem mentálního postižení, jsou patrné.

 

Při výuce čtení podle Pacltové je kladen důraz právě na výslovnost hlásek, která je podpořena obrázky a písmeny. Schopnost vizuálního vnímání a paměti je u většiny dětí s mentálním handicapem výrazně silnější, než schopnost vnímat řeč pouze na základě sluchového vjemu.
Dítěti je nutné vytvořit konkrétní představu hlásky - písmene tak, aby stimulovala jeho mluvidla ke správnému vyslovení. Pracuje se s celým tělem a se všemi smysly. Využívá se her, dramatizací, znázorňování, každá činnost musí být emotivní. Jde o proces zážitkového učení. Ke každé hlásce se pojí určitý předmět nebo činnost, to později napomáhá ke snadnějšímu vybavení si příslušného písmene. Děti se naučí všechny hlásky zřetelně a s prodlouženou výslovností, aby docházelo ke zpětné vazbě a k fonematickému uvědomění si příslušné hlásky.

 

Po zvládnutí správné podoby hlásky po stránce logopedické, dochází ke zvnitřňování tvarů (velkého i malého) písmene, opět zážitkovou formou, aby si jej děti dokonale zafixovaly. K první souhlásce „m" se ihned připojuje samohláska „a"

 

Následně se přechází k nácviku čtení první otevřené slabiky „Ma, ma, MA". Tím, že dítě vyslovuje souhlásku „m" dlouze, získává čas k uvědomění si následné samohlásky a přípravě mluvidel k jejímu vyslovení. Nikdy nevyslovuje hlásky izolovaně „m-a", ale vždy vázaně „mmmaaa". Tento proces nenastupuje automaticky, vyžaduje dlouhodobé nacvičování.
Autorka začala metodu vázaného čtení uplatňovat v době, kdy na českých školách jedinou možnou výukovou metodou byla metoda analyticko - syntetická. Její předností je to, že ji proto lze aplikovat v rámci individuálního přístupu k žákovi, který se není schopen naučit číst spolu s ostatními žáky třídy bez ohledu na to, jaké učebnice a postupy se ve třídě využívají.

Lektoři

Při Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem: Mgr. Naděžda Kafková, Mgr. Iveta Hronková a Mgr. Lenka Němečková.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ