obr4share

Poradna pro rodiče

2. Leden 2018

Poradna pro rodiče

24. Listopad 2017

Evropský parkovací průkaz
12

Sociálně-právní poradna

Down Syndrom

Evropský parkovací průkaz

Tisková zpráva NRZP ČR ze dne 24.11.2017

Magistrát hlavního města Prahy poslal dotaz na Ministerstvo dopravy týkající se prokazování nároku na využívání vyhrazeného parkovacího stání osobami cizí státní příslušnosti. Konkrétně dotaz zněl, dle jakého ustanovení je přepravovaná osoba povinna prokázat se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného průkazem pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Ministerstvo dopravy k tomu uvádí následující. Ustanovení § 67 zákona o silničním provozu upravující speciální označení vozidel a osob zohledňuje právně nezávazný akt Evropské unie - doporučení Rady Evropské unie, publikované pod č. 98/376/EC, ve znění doporučení 2008/205/ES (dále jen „doporučení EU"), kterým byl zaveden parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 67 odst. 11 zákona o silničním provozu a v souladu s doporučením EU byl v ustanovení § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb. upraven pod označením O 7 parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz O 7"). Podoba parkovacího průkazu O 7 respektuje požadavky doporučení EU a odpovídá tak obdobným parkovacím průkazům vydávaným v ostatních členských státech EU. K tomu je třeba dodat, že parkovací průkaz O 7 nahradil původně vydávaný parkovací průkaz O 1 právě z důvodu přizpůsobení české právní úpravy doporučení EU, což lze zjistit z důvodové zprávy k zákonu č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 

V důvodové zprávě tohoto zákona se k novelizaci ustanovení § 67 zákona o silničním provozu uvádí:

Zásadní výhodou nového průkazu je, že bude mít náležitosti stanovené doporučením Rady 98/376/ES ze 4. června 1998, a bude na rozdíl od dosavadního označení O 1 akceptován i v jiných státech Evropské unie, kde dosud držitelé označení O 1 nemohli požívat zvýhodnění (zejména zvláštních parkovacích míst) určené pro osoby zdravotně postižené."


Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu smí parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením užívat výhradně osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. Podle ustanovení § 67 odst. 4 první věty zákona o silničním provozu lze vozidlo označit parkovacím průkazem O 7 pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením v souladu s ustanovením § 67 odstavce 1 zákona o silničním provozu. Podle ustanovení § 67 odst. 4 druhé věty citovaného zákona je přepravovaná osoba povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu (v současnosti jde o zákon č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. V souladu s textem uvedeným v doporučení EU i přímo na parkovacím průkazu O 7 je tento průkaz umisťován ve vozidle tak, aby byl snadno viditelný. 

 

Podle názoru MD ČR je nutné ustanovení § 67 odst. 4 zákona o silničním provozu vykládat nikoli izolovaně, ale v kontextu ustanovení § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu a konformně s výše uvedeným doporučením EU. Osoby, kterým byl vydán v návaznosti na doporučení EU ekvivalent parkovacího průkazu O 7 oprávněným orgánem v jiném členském státě EU, mohou tímto ekvivalentním parkovacím průkazem označit vozidlo, které samy řídí, nebo kterým jsou přepravovány, a tento průkaz by měl být strážníky či policisty uznán na základě § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu, přičemž další doklady vydávané českými orgány, jakými jsou průkazy ZTP a ZTP/P, by od těchto osob neměly být požadovány.


To vyplývá z výkladu posledně jmenovaného ustanovení, kdy je zřejmé, že oprávněný orgán v zahraničí vydává ekvivalent Parkovacího průkazu O 7 v souladu s vlastními, tedy nikoli českými předpisy, a tudíž mj. bez ohledu na požadavek § 67 odst. 2 zákona o silničním provozu, tj. bez nutnosti být držitelem českého průkazu ZTP nebo ZTP/P. Ustanovení § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu k označení vozidel mezinárodně uznávaným průkazem jednotného typu, jaký je vydáván i v jiných členských státech EU, a tento účel by byl evidentně zmařen, pokud by vedle parkovacího průkazu O 7 byl vyžadován navíc i průkaz ZTP nebo ZTP/P vydaný českými orgány. Ačkoli se parkovací průkazy podle vzoru doporučení EU vydávají vždy podle národních předpisů členských států EU, cílem doporučení EU bylo dosažení vzájemného uznávání těchto parkovacích průkazů (srov. k tomu bod 2. doporučení EU), a tohoto cíle by stěží mohlo být dosaženo, budou-li orgány hostitelských členských států vyžadovat kromě parkovacích průkazů předložení dalších dokladů vydávaných výhradně v těchto členských státech. 

 

Konečně, parkovací průkaz O 7 je vydáván vždy konkrétní zdravotně postižené fyzické osobě, obsahuje údaje o jménu, příjmení stejně jako fotografii osoby zdravotně postižené, tedy údaje způsobilé pro identifikaci osoby, která je přepravována automobilem, a není proto důvodné kontrolovat identitu zdravotně postižené osoby, která je nositelem parkovacího průkazu vydaného jiným členským státem, prostřednictvím dalšího průkazu. Domníváme se, že s ohledem na výše uvedené je nutné ustanovení § 67 odst. 4 zákona o silničním provozu vykládat tak, že po držiteli parkovacího průkazu vydaného jiným členským státem EU nelze požadovat, aby se prokázal i průkazem ZTP nebo ZTP/P. 

 

Zdroj: Tiskové zprávy NRZP ČR

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ