obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Týden pro inkluzi od 4. do 10. listopadu 2013: zapojte se!

Občanské sdružení Rytmus pořádá ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni Týden pro inkluzi, který se bude konat na podzim od 4. do 10. listopadu 2013.

 

Záměrem společné akce je podpořit zapojování žáků se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu.


KDO A JAK SE MŮŽE ZAPOJIT?

Nabízíme několik nápadů k inspiraci...

Mateřské školky, mateřská centra

 • Společné odpoledne rodičů a dětí - pozvání rodičů a dětí se znevýhodněním, postižením na setkání s rodiči a jejich dětmi do školky, centra; pozvání rodičů a dětí do centra, školy či jiného zařízení, věnujícího se zejména dětem handicapovaným
 • Setkání dětí navštěvujících předškolní zařízení hlavního výchovného proudu a ta specializovaná
 • Společná výtvarná, divadelní nebo hudební činnost, která umožní propojení všech dětí bez rozdílu
 • Společný výlet nebo jiná volnočasová aktivita, která k sobě přivede děti, aniž by bylo zvýrazňováno jejich možné znevýhodnění či postižení

Základní školy

 • Společná výuka, spolupráce na projektu, žáků školy hlavního vzdělávacího proudu a školy speciální
 • Společná tvořivá, umělecká (výtvarná, hudební, dramatická) nebo jiná činnost výše zmíněných skupin žáků
 • Společné sportovní klání nebo outdoorová aktivita, která k sobě přivede žáky bez rozdílu
 • Společný koncert nebo vystoupení žáků se znevýhodněním, postižením a současně bez něj
 • Beseda ve škole, přátelské pozvání rodičů a dětí s handicapem do školy
 • Uspořádání dnu „otevřených dveří" přednostně ve třídách s  „integrovanými" žáky - oslava a vyzdvihnutí pozitivních aspektů, které nám společné soužití a vzdělávání přináší
 • Napsání textu, namalování obrázku, odehrání dramatického díla reflektující situaci se začleňováním dětí s postižením
 • Vytvoření obrázků s popisem věcí, lidí a činností ve škole (s cílem objasnit je dětem se ztíženou možností komunikace)
 • Ozkoušení si „jiných" forem komunikace (znaková řeč, Braillovo písmo, romský jazyk,...)
 • Diskuse s žáky o možnostech komunikace, závěry lze zpracovat v podobě společné „myšlenkové mapy", obrázku, textu, do nějž každý přispěje
 • Řízený dialog - nejprve ve dvojicích, pak ve skupinách - na  určené téma (např. možnosti přátelství bez rozdílu, jak se cítí člověk, když není přijímán apod.), následuje shrnutí, reflexe
 • Vyzdvihnutí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo jejich pozvání do výuky - sdílená výuka, která se snaží handicap vnímat jako obohacení (co nám pozitivního přinášejí)
 • Uvedení aktivit, které podpoří rovnoměrné zapojení všech žáků třídy (nejlépe hry či podobné činnosti, které nejsou primárně soutěživé, ale snaží se rozvíjet to sdílené a lidské v nás a  současně ukazují svět v jeho rozmanitosti)
 • Společná práce ve třídě
 • Napsání textu, například na téma: „Jak se cítím, když nejsem součástí skupiny?" - následuje diskuse s žáky, společné shrnutí pocitů
 • Shlédnutí filmu s tématem zapojování lidí s postižením, znevýhodněním - diskuse s žáky o jejich pocitech a myšlenkách
 • Vytvoření příspěvku (psaného, kresleného, fotografického) na téma „inkluze" (zapojování dětí a mladých lidí do všeobecné výchovy a  vzdělávání) do školního časopisu
 • Zkoušení si „jaké to je být..." prostřednictvím hraní „rolí": nevidomý, neslyšící, s omezenou možností pohybu, nemluvící česky apod.
 • Prozkoumání veřejného prostoru (v okol školy, v obci, městě,...), jak je otevřený zapojování lidí s postižením - shrnutí poznatků například ve formě „myšlenkové mapy"
 • Vytvoření návrhu na „placku", „logo", „motto", „webovou stránku" pro inkluzi, s důrazem na zapojování dětí a mladých se znevýhodněním či postižením
 • Každý z žáků napíše soupis svých neobvyklých charakteristik - diskuse nad nimi, snaha vyzdvihnout, oslavit rozdílnosti
 • Vytvoření divadelní inscenace, obrazu nebo jiného společného díla (například „zahrady rozličných rostlin" - jak jsou rozmanité a  současně krásné) o přijímání odlišností, o tom, jak nás různost obohacuje
 • Sestavení dopisu institucím (MŠMT, místní samospráva, krajská samospráva) o tom, co potřebujeme pro inkluzívní vzdělávání - tedy zapojení všech dětí bez rozdílu
 • Napsání eseje na téma podporující soužití a dobré, přátelské vztahy mezi všemi: například „Jak být dobrý přítel?", „Co oceňujeme, když se s někým kamarádíme?", apod.
 • Čtení a společná diskuse nad textem, který podporuje soužití všech
 • Připravení dnu otevřených dveří školy s důrazem a zaměřením na  pozitivní aspekty integrace žáků

Střední školy

 • Společná a současně řízená debata se studenty o zapojování mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, se znevýhodněním nebo postižením do škol a do každodenního života
 • Účast osoby se znevýhodněním, postižením ve školní výuce, vzájemné předání zkušeností a informací
 • Zprostředkování rozhovoru mezi mladými lidmi „s" i „bez" handicapu v rámci školní výuky
 • Společné sportovní nebo jiné (umělecké, projektové) aktivity studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů bez zmíněných potřeb
 • Označení předmětů a dalších „věcí" názvy v různých formách, jimiž komunikujeme (Braillovo písmo, romština, znakové písmo...)
 • Zkoumání a zjišťování technologií a dalších souvislostí, které pomáhají lidem s postižením
 • Řízená diskuse (nejprve ve dvojicích, pak v malých skupinách atd.) o různých způsobech, jak se lidé učí
 • Nacvičování se studenty způsobům, jak asistovat žákům s postižením (například nevidomému, se ztíženou možností pohybu, s mentálním handicapem apod.)
 • Osvojit si, naučit se slovo, větu z jiného (znakového apod.) jazyka
 • Zjišťovat, kolik se nachází v obci, městě lidí s potřebami podpory v oblasti smyslového vnímání, fyzického či mentálního zdraví - jaké pro ně existují služby? Jsou dostatečné? - řízená diskuse
 • Společné a plánované (projekt) promýšlení se studenty, jak upravovat veřejné prostory pro mladé lidi s postižením (například školu, knihovnu, nádraží, náměstí,...)
 • Vyhledání a praktické užití - se studenty - zákonů určených na podporu lidí s postižením, na podporu dětí a mladých lidí, zejména s důrazem na oblast výchovy a vzdělávání
 • Skupinová práce ve třídě na téma: Co lze udělat pro lidi s postižením, co změnit k lepšímu?
 • Zjišťování, jaké sdružení, organizace se věnují podpoře lidí se znevýhodněním nebo postižením

Občanská sdružení, zájmové organizace, veřejné instituce a další

 • Veřejné přihlášení se k principům inkluze - zapojování všech mladých lidí bez rozdílu do všeobecné výchovy a vzdělávání
 • Pozvání dětí se znevýhodněním, postižením do skautského, turistického oddílu, do zájmového kroužku, do veřejné instituce
 • Spolupráce rodičovských a dalších sdružení, podporujících začleňování dětí se znevýhodněním či postižením, se školami - hostování ve školní výuce, diskuse o potřebách a pocitech znevýhodněných či postiženích
 • Zveřejnění vybraných bodů Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, salamanské deklarace a rozhodnutí štrasburského soudu pro lidská práva týkající se inkluze ve vzdělávání
 • Ocenění zařízení, sdružení, které se inkluzí dlouhodobě zabývají

Média

 • Informování o Týdnu pro inkluzi
 • Zprostředkování informací o právních, sociálních a dalších aspektech zapojování lidí - a zejména dětí a mladých lidí - se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním
 • Zveřejnit příklady dobré praxe, rozhovory (s lidmi s postižením, s učiteli, s rodiči, pracovníky občanských sdružení), reportáže ze zapojování handicapovaných žáků do hlavního vzdělávacího proudu
 • Informovat o činnosti škol a neziskových organizací v oblasti inkluzívního vzdělávání

Podílejte se i Vy na výjimečné akci, jež podporuje SPOLEČNÉ vzdělávání VŠECH dětí v běžných školách.

Spolupracující organizace budou uvedeny na speciálních webových stránkách Týden pro inkluzi 2013.

V případě zájmu o spolupráci, kontaktuje Davida Rygela, david.rygel@rytmus.org, koordinátora Týdne pro inkluzi.

Aktuální informace naleznete na stránkách: wwww.TYDENPRO­INKLUZI.cz.

 

Inkluze.cz
Původní článek

 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ